Kukke Pooja Assistance

Kukke Pooja List

 • Sarpa Samskara
 • Ashlesha Bali
 • Naga Prathiste
 • Mahabhisheka
 • Maha Pooja
 • Karthika Pooja
 • Shesha Pooja
 • Pavamana Homa
 • Pavamana Panchamritha Abhisheka
 • Palaki utsava/with deeparadane
 • Bandi utsava
 • Tulabara seva
 • Skirabisheka
 • Saparivara seva

 Shanthi Homa & Shodasha Pooja

 • Kadali Vivaha
 • Kumbha Vivaha
 • Rahu Kethu shanthi
 • Ravi Shanthi
 • Upanayana
 • Namakarna shastra
 • Panchamarista shanthi